Η Εγκύκλιος στάληκε στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικάιου και στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ζητά πιστή τήρηση των οδηγίων σε σχέση με τη μίσθωση υπηρεσιών και την απασχόληση ωρομίσθιου εργατικού προσωπικού σε δημοσιοϋπαλληλικά και άλλα καθήκοντα. Η Εγκύκλιος απεστάλει μετά απο έντονα διαβήματα των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων. Περισσότερα.