Στην εγκύκλιο επισυνάπτεται η νέα Νομοθεσία σε σχέση με τους αορίστου χρόνου εργαζόμενους και επεξηγείται ο τρόπος που έχει ρυθμιστεί το θέμα. Οι αορίστου χρόνου εργαζόμενοι αφυπηρετούν στο 63ο έτος της ηλικίας τους και οι όροι απασχόλησης τους θα συμφωνηθούν περαιτέρω, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των εμπλεκομένων. Περισσότερα.